„Když mu spílali, neodplácel spíláním…“ 1. Petrova 2:23

Když přijde na zvládnutí kritiky správným způsobem, musíš:
1) Projevit citovou a duchovní dospělost. Vyčerpání může ovlivnit způsob, jakým jednáš, když jsi pod tlakem. Eliáš kvůli tomu upadl do deprese. Královna Jezábel ho vytrvale pronásledovala. Její odpor vyčerpal jeho sílu a způsobil, že řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…“ (1. Královská 19:4). Satan využije tvé únavy. Když jsi vysílený, můžeš se stát přehnaně citlivým a zmeškat příležitost k růstu, která přichází s kritikou.
2) Uvědomit si, že dobří lidé bývají kritizováni. Ježíšovi říkali „milovník hodů a pitek“ (viz Lukáš 7:34) a „přítel celníků a hříšníků“ (viz Matouš 11:19). Lidé, jejichž názory jsou nezměnitelné a jejichž myšlení je mimo, neporozumí chování založeném na poslušnosti vůči Bohu. Takže když jsou tvoje myšlenky a hodnoty v rozporu s jejich, pokus se být laskavý.
3) Vždycky zůstávat ve správném postoji. Tvůj vlastní postoj může být pro tebe škodlivější než postoj někoho jiného. Petr píše: „K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.“ (1. Petrova 2:21-23). Dej to Bohu a odhodlaně pokračuj!