„Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo…řekl: ,Dokonáno jest.‘“ Jan 19:28-30

Co přimělo úžasné intelektuály jako například C. S. Lewise, aby vydali své životy Kristu? Jeho důvěryhodnost! Všimni si některých starozákonních proroctví, která Ježíš naplnil během svého života:
1) Vjel do Jeruzaléma na oslu: „Hle přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu…“ (Zachariáš 9:9).
2) Byl zrazen svým přítelem: „I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval…vypíná se nade mne a zvedá patu“ (Žalm 41:10).
3) Byl prodán za třicet stříbrných: „Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra“ (Zachariáš 11:12).
4) Losovali o Jeho oděv: „Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv“ (Žalm 22:19).
5) Žádná z Jeho kostí nebyla zlomena: „Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna“ (Žalm 34:21).
6) Byl pochován v hrobě bohatého muže: „…s boháčem smrt našel…“ (Izaiáš 53:9).
7) Byl vzkříšen z mrtvých: „…neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě“ (Žalm 16:10).
Jan zaznamenává: „Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: ,Žízním.‘“ (Jan 19:28). Při plném ovládání svých duševních schopností s nezastřenou myslí, prošel odshora dolů všechna proroctví, která měl naplnit, a řekl: „Dokonáno jest“ (Jan 19:30). Kristus je zcela důvěryhodný a můžeš Mu věřit!