„Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil…“ Jób 1:10

Když Bůh chválil Jóba za jeho poctivost, satan odpověděl: „Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil… Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit“ (Jób 1:10-11). A tak dal Bůh satanovi povolení zkoušet Jóba, ale stanovil hranice, kam až může zajít (viz Jób 2:6).
Existují časy, kdy „…se (nepřátelé) přivalí jako dravá řeka…“ (Izaiáš 59:19), aby napadli tvou mysl, tvé manželství, tvou službu a všechno, co se ve tvém životě narodilo z Boha. Když se toto stane, Izaiáš říká: „…budou se bát Hospodinova jména…(Izaiáš 59:19). Když cítíš, že jsi na hranici zlomu a nemůžeš zvládnout jakoukoliv další věc, Duch Svatý zvedne zeď Ježíšovy krve a řekne satanovi: „Jenom sem a dál už ne!“
Pavel říká: „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi“ (2. Korintským 4:8-9). Kolem tebe je ochranná zeď.
Existuje také čas pro tvé vysvobození. „V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc“ (2. Korintským 6:2). Bůh vstoupí a zasáhne. Žalmista řekl: „Když je mé srdce zemdlené, veď mě ke skále, která je větší než já“ (Žalm 61:2, přel. z angl.). Když jsou tvé zdroje vyčerpané a ty si myslíš, že klesáš ke dnu, Bůh připravil úkryt, který je větší než tvé okolnosti. Místo, kde jsi pod Boží ochranou a nepřítel tam nemá žádnou pravomoc. Jediné, co musíš udělat, je zvednout své oči k nebi.