Satan je poražen (4)

„Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.“
Koloským 2:15

Když stál generál MacArthur na palubě americké letadlové lodi, na konci války v Tichém oceánu, v historickém okamžiku, který nikdy nebude zapomenut, přešel k Tojovi, japonskému vůdci, a veřejně mu sundal jeho veškeré symboly moci.

Satan je poražen (3)

„…a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“    Židům 2:15

Pro mnohé z nás je strach ze smrti tím největším strachem. Jeden komik poznamenal: „Nevadí mi zemřít, jenom tam nechci být, až se to stane!“ Ale vtipem nemůžeme odrazit alarmující skutečnost, kterou Bible popisuje jako

Satan je poražen (2)

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32

Satan je podvodník a skrývá se, ale Ježíš je ten, kdo odhaluje. Takže pokaždé, když přivedeš Ježíše do určité situace, satan je odhalen a jeho plány pro tvůj život jsou odkryty a zmařeny. Písmo se odkazuje na satana jako na „temnotu“ a na Ježíše

Satan je poražen (1)

„Proto se zjevil Syn Boží, aby zničil činy ďáblovy.“ 1. Janova 3:8, přel. z angl.

Díval ses někdy na jeden z těch televizních pořadů, kde přijede policie, překvapí zločince a řekne: „Jste zatčen,“ pak mu nasadí pouta a odveze ho do vězení? Toto udělal Ježíš satanovi. To slovo „zničit“ znamená „učinit nefunkčním“ nebo

Jak zklidnit konflikt

„Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.“        Přísloví 15:1

Slyšel jsi o bojovném Irovi, který přistál v Americe a oznámil: „Jestli je tady vláda, jsem proti ní.“? Usmějeme se, ale „slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu“ (Přísloví 15:1). Pokud se chceš vyhnout konfliktu, nevytvářej ho. Klíč k tomu, jak