„Proto se zjevil Syn Boží, aby zničil činy ďáblovy.“ 1. Janova 3:8, přel. z angl.

Díval ses někdy na jeden z těch televizních pořadů, kde přijede policie, překvapí zločince a řekne: „Jste zatčen,“ pak mu nasadí pouta a odveze ho do vězení? Toto udělal Ježíš satanovi. To slovo „zničit“ znamená „učinit nefunkčním“ nebo „rozpadnout se“. Představ si to například tak, že se začne drolit malta a zeď spadne, nebo na cívce při šití dojde nit, takže když ten kus oděvu zvedneš, rozpadne se.
Na jakém základě bys rád bojoval se satanem? Silou svého vlastního intelektu nebo mocí Božího Slova? Svou vlastní vůlí nebo poznáním Boží vůle, tím, že na ní budeš stát a budeš prosazovat její platnost? Rozsvítil jsi někdy světlo v temné místnosti a sledoval jsi šváby, jak se utíkají skrýt? Ty jsi nic neudělal, jenom jsi rozsvítil světlo! Každá zeď, kterou satan postaví, aby tě držel zavřeného, se rozdrolí, když je vystavena světlu Božího Slova. Satanovo jednání je doslova nefunkční. A to se děje rychle, protože světlo se pohybuje rychlostí tři sta tisíc kilometrů za sekundu. Satanovou nejsilnější zbraní je tvoje neznalost Božího Slova. Proto s tebou bude zápasit kvůli čtení Bible více než kvůli jiným věcem.
Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:32). Ta pravda sama o sobě tě neosvobodí; jde o „poznání“ pravdy, o to, že na ní stojíš v dobách potíží a důvěřuješ Bohu, že udělá to, co řekl. To tě zmocňuje k tomu, abys nejen přežil satanovy útoky, ale abys nad ním zvítězil.