„…a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“    Židům 2:15

Pro mnohé z nás je strach ze smrti tím největším strachem. Jeden komik poznamenal: „Nevadí mi zemřít, jenom tam nechci být, až se to stane!“ Ale vtipem nemůžeme odrazit alarmující skutečnost, kterou Bible popisuje jako „posledního nepřítele“. Tak jaká je odpověď? Ježíš! „…aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví“ (Židům 2:14-15).
Dokud Ježíš nepřišel, satan používal hrozbu smrti. Do té doby jsme my všichni žili ve strachu ze smrti. Ale díky vzkříšení to jediné, co satanovi zbylo, jsou lži o smrti, které ti může říkat. Slovo „zničit“ znamená také „zredukovat na nulu“ (viz 1. Janova 3:8). Senzace! Ježíš skrze svou smrt a vzkříšení zredukoval satanovu moc na nulu. A dnes ti Ježíš říká: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu“ (Zjevení 1:17-18). Poté, co Ježíš zničil vězení smrti, vyšel ven a řekl žalářníku satanovi: „Vezmu si tyto klíče,“ a potom se vrátil zpět do nebe.
Truchlíme nad ztrátou milovaného člověka a to je v pořádku. Ale ty můžeš zvládnout zármutek, když víš, že skrze něj můžeš projít, a v nebi budeš znovu sjednocen se svými milovanými. Takže i ve smrti my vítězíme a satan prohrává.