„Já vyleji vody v místa zprahlá žízní… Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo…“
Izaiáš 44:3

Musíš se modlit a přitom vyhlašovat Boží zaslíbení pro tvé děti. Jsou takové modlitby efektivní? Ano. Bůh říká: „Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo“ (Jeremiáš 1:12). My sloužíme Bohu, který zaslibuje a dodržuje svá zaslíbení! „Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izaiáš 55:11). Proto se za své děti modli každý den a stůj na těchto zaslíbeních:
„Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou“ (Izaiáš 44:3). „,Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky,‘ praví Hospodin“ (Izaijáš 59:21). „Toto praví Hospodin: ,Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území‘“ (Jeremiáš 31:16-17). „…potomstvo spravedlivých bude ušetřeno“ (Přísloví 11:21). „Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno“ (Žalm 112:1-2). „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě“ (Skutky 16:31).