„Moudrost, která je shůry, je…“ Jakub 3:17 (přel. z angl.)

Zatímco půjdeš životem, zjistíš, že existuje mnoho způsobů, jak získat moudrost, jako:
1) Tím, že si napíšeš a budeš přemýšlet o tom, co ses naučil skrze zkušenosti.
2) Tím, že budeš shromažďovat ze společných vědomostí druhých. „Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost“ (Přísloví 13:10).
3) Tím, že budeš přemýšlet s otevřenou myslí. Prohlášení jako: „Takto to tady děláváme,“ vyžaduje zkoumavý pohled, když jsou taková prohlášení použita k obraně způsobů, které už déle nefungují.
4) Tím, že nebudeš dělat ukvapené závěry. Růst je vždy práce, která se vyvíjí směrem kupředu. Tvořivost je neuspořádaná a vyčerpávající. Schopnost zůstat zaměřený a naplněný vírou uprostřed změn je charakteristickým znakem zralosti.
Ale hlavním zdrojem moudrosti je Bůh! Jeden mladý manažer řekl své sekretářce, že má důležitou schůzku a nechce být rušen. Ale jeho nadřízený se s ním potřeboval setkat a vešel dovnitř. Když našel mladého manažera na kolenou, jak se modlí, rychle se vzdálil a zeptal se sekretářky: „Je to obvyklé?“ „Ano,“ odpověděla, „dělá to každé ráno.“ „Není divu, že si k němu chodím pro rady!“ řekl jeho nadřízený. Jestli potřebuješ moudrost, mluv s Bohem: „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst“ (Přísloví 2:6). „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“ (Jakub 1:5). „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky“ (Jakub 3:17). „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš…“ (Žalm 32:8)