„Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých…“ 1. Tesalonickým 4:14

Slovo „vzkříšení“ znamená „vstávající mrtvé tělo“. Většina náboženství učí o nesmrtelnosti, ale pouze křesťanská víra učí o vzkříšení těla. „Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také věříme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu“ (1. Tesalonickým 4:14). Jób, jehož všechny děti tragicky zemřely během jediného dne, řekl: „Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel, čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán“ (Jób 14:14). My takto přemýšlíme, když si smrt nárokuje někoho, koho milujeme. Takže Bůh dal Jóbovi a nám odpověď, která utírá naše slzy, hojí naše zlomená srdce a zaměřuje naši pozornost na něco většího než je tento dočasný život se všemi potížemi. „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru“ (Jób 19:25-27).
Až příště uvidíš třepotat se motýla ve vzduchu, zastav se a připomeň si: „To je moje budoucnost!“ Nezáleží na tom, jak oblékáš své tělo dnes, v nejlepším případě to vždycky bude jen „housenka“. Ale když se vylíhne ze zámotku smrti a povstane, aby se setkala s Pánem ve vzduchu, obleče si svou nádheru a Jeho podobu. „…ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte“ (1. Tesalonickým 4:16-18).