Buď opravdový

„Mějte se na pozoru…před pokrytectvím.“ Lukáš 12:1

Slovo „pokrytectví“ by se dalo vyložit jako „bombastická reklama“. A bombastická reklama, ať je jakkoliv náboženská, je pouze trapným předstíráním. Ježíš to kritizoval. Když mluvil o náboženských vůdcích své doby, řekl: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co

Poklad v tobě

„Tento poklad máme však v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7

Bůh ti dal vlohy a chce, abys je používal. Možná nečinně leží pod vrstvami selhání, strachu nebo nízkého sebevědomí. Možná si je uvědomuješ, ale nevíš, jak je uvést v činnost. Možná jsi šel ze vztahu do vztahu a doufal, že najdeš někoho, kdo

„Požehnaný“ muž a „požehnaná“ žena

„Blaze muži, který…“ Žalm 1:1

Zde je duchovní klíč k požehnání: „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v

Nárazy

„…aby se pravost vaší víry…prokázala k vaší chvále, slávě a cti…“ 1. Petrova 1:7

Když se podíváme na člověka, je nemožné říci, kolik má víry. Připodobni svou víru ke kyblíku s vodou; množství vody uvnitř zjistíš pouze tehdy, když do něj někdo vrazí. Stejně tak když do tebe vrazí život, vylije se z

Zvítězit v osobní bitvě se satanem (5)

„Umyjte si ruce, hříšníci…“ Jakub 4:8

Jakub pokračuje: „Umyjte si ruce, hříšníci…“ (Jakub 4:8). V okamžiku, kdy se přiblížíš Bohu, si začneš být vědom svého stavu. Všimni si, Bůh od tebe nevyžaduje, aby sis umýval ruce dříve, než ti On odpoví! Jakékoliv tvé pokusy o sebezdokonalení nefungují. Proč? Protože Jeho milost je tím