„A vůbec všecko pokládám za ztrátu…“ Filipským 3:8

Tvoje vize se nikdy nenaplní, pokud nejsi ochoten zaplatit cenu, která k tomu patří. A ta cena se neplatí jednou, ale po celý život.
Nejdříve se potkáš s „počáteční“ cenou. Budeš muset udělat osobní a někdy bolestivé oběti. Možná budeš muset odejít od atraktivních možností a cenných vztahů, protože nezapadají do Božího plánu pro tvůj život. Zanechat věci, které ti poskytovaly bezpečí a poskytovaly ti totožnost – to bude vyžadovat odhodlání a milost, které může poskytnout jenom Bůh.
Pavlův životopis zahrnuje fakta, že byl: „…z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů…farizeus…“ (Filipským 3:5). Pavel měl původně bohatství a postavení. Historici říkají, že když odevzdal svůj život Kristu, tak, jak bylo tradicí, jeho přátelé a rodina vykonali pohřeb a od toho okamžiku ho považovali za „mrtvého“. Pavlovým povoláním bylo předat evangelium v Asii a napsat polovinu Nového zákona. Ale velké úkoly vyžadují velké oběti.
A Pavel nebyl sám. „Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu; a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě“ (Židům 11:24-26).
Takže otázka zní: dal ti Bůh vizi? Máš víru a statečnost ji naplnit? Spočítal sis cenu a jsi připraven ji zaplatit?