„Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral.“ 2. Samuelova 22:19

Telefonát v pozdních nočních hodinách, zhoubný nádor, policista u tvých dveří, dítě s návykem na drogy – pokud žiješ dost dlouho, budeš čelit „dni svých běd“. A síla tvého vztahu s Pánem bude určovat tvou reakci. C. S. Lewis řekl, že můžeme buď získat moudrost poskytnutou ve zkoušce, nebo chyby stále opakujeme, dokud ji nedostaneme.
Jeden spisovatel poukazuje na to, že: „Boží výbava připravená na pohromy se nachází v Žalmu 31:24. Buď rozhodný a buď udatného srdce. Proč? Protože Bůh za tebe bojuje. Musíš znát Boha, vědět o svém přesvědčení a vědět, jak začít čerpat z Boží neomezené síly. Nejsi tím, kým si myslíš, že jsi; ani nejsi tím, kým si myslí druzí, že jsi… Bůh říká, že jsi silný. Věř Mu! Čerpej naději a odvahu. Nedovol bolesti, aby tě zastavila. Vezmi zlomené kusy a nabídni je Bohu…rozhodni se žít s láskou. Uzavřené srdce nestojí za to, aby o ně někdo bojoval. Pracoval jsi příliš tvrdě na to, aby ses dostal až sem, proto s Ním pracuj na tom, abys viděl své uzdravení ve všem a až do konce. Doufej v Pána. Nesázej na emoce, okolnosti nebo pomluvy… Přines své naděje a sny k oltáři… Bůh činí všechny věci nové a možné. Cokoliv jiného než skutečná věc selže… Nezáleží na tom, kolik času jsi strávil v Boží dílně, tvůj posun dopředu je ověřen pouze v okamžiku nebezpečí. Připravuješ-li se předem, potom tvé reakce nejsou samovolné… Neexistuje situace, pokušení nebo otázka, na kterou by se nevztahoval verš: ‚A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci‘ (Efezským 6:10). V testech s výběrem možností je správná tato odpověď: Bůh neříká, abys byl pevný ve své síle…buď závislý na Jeho síle a dovol Mu, aby pro tebe udělal to, co On považuje za nejlepší.“