„Kdo stojí v čele, ať je horlivý.“ Římanům 12:8

Zasloužit si právo vést vyžaduje, aby se člověk zeptal sám sebe:
1) Mohu žít s následky svého rozhodnutí? Než něco nového rozjedeš, ujisti se, že máš pokud možno vše, co je zapotřebí k tomu, abys to zvládnul. Pokud své věci sotva zvládáš nyní, jak toho zvládneš více později? Před tím, než Bůh buduje službu, buduje muže nebo ženu, protože s dalším úspěchem přichází další zodpovědnost.
2) Stojí návratnost za tu investici? Pokud příliš rozšíříš své závazky, potom tou první věcí, která utrpí, bude tvůj čas s Bohem. Dalším trpícím se stane tvá rodina. A bez pokrytí obou těchto stran budeš zranitelný. V tomto světě existuje mnoho dobrých cílů, ale Bůh ti dá prospěch pouze tehdy, když se zaměříš na to, k čemu tě povolal.
3) Jsou má očekávání realistická? Hudson Tailor řekl: „Pokoušej se o velké věci pro Boha a očekávej velké věci od Boha.“ Když tě lidská moudrost a schopnost nepovedou ani o krok dále, víra to udělá, protože víra drží Boží ruku. A s Bohem „…je možné všecko“ (Matouš 19:26). Jenom si dej pozor na to, abys jednal ve víře a ne podle svých domněnek a předpokladů!
4) Jak mohu dnes přežít, abych prospíval zítra? Překážky a odpor jsou neodvratné; jsou součástí cesty. Ale nesmíš dopustit, aby tě vedly k pochybnostem o Bohu a o věcech, ke kterým tě povolal. Buď jako Abraham – nevrávorej, stůj na Božím Slovu. „…nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil“ (Římanům 4:20-21).