„Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly…“ Matouš 14:24

Mluvme o člověku zmítaném bouří! Jeremjáš by mohl vyprávět o výšce vln a rychlosti větru. Uvědomoval si, že se rychle potápí, a proto upřel svůj pohled jinam. „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. ‚Můj podíl je Hospodin,‘ praví má duše, proto na něj čekám“ (Pláč 3:21-24). Když Jeremjáš odvrátil svůj pohled od vln a podíval se na Boha, začal recitovat pětici zaslíbení (viz Pláč 3:21-24):
1) „…Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí…“   2) „…jeho slitování, jež nekončí.“   3) „Obnovuje se každého rána…“   4) „…tvá věrnost je neskonalá.“   5) „Můj podíl je Hospodin.“ Bouře nepřestala, ale Jeremjášova beznaděj skončila.
Pavel říká: „…ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce…“ (Efezským 5:19). Chvalozpěvy jsou velkou pomocí. Pomáhají ti upřít své oči na Toho, který chodí po vodě a utišuje bouři.
Thomas Chisholm napsal: „Veliká je tvá věrnost, Bože, můj Otče, neexistuje žádný stín, když se obrátím k Tobě. Neměníš se, tvůj soucit se nezmění, jaký jsi byl, takový vždycky budeš… Veliká je tvá věrnost, každé ráno vidím nové milosrdenství. Vše, co jsi zaslíbil, tvá ruka opatřila, Pane, veliká je tvá věrnost ke mně.“