Vědět, kdy povstat

„Je to syn nemoudrý; nechtěl opustit včas lůno rodičky.“ Ozeáš 13:13

Načasování je nedílnou součástí Božího plánu pro tvůj život. Potřebuješ vědět, co máš dělat, a kdy to udělat. Když budeš čekat příliš dlouho, zmeškáš Bohem danou příležitost.
Jedna spisovatelka zdůrazňuje, že jako věřící máme zkušenost s dvojím narozením: biologickým a duchovním.

Vytrvej v modlitbě

„Vy se modlete takto…“ Matouš 6:9

Kdyby pro nás byla modlitba přirozená, Bůh by nám ji nemusel tak často připomínat. Stálý modlitební život vyžaduje ukřižování naší sobecké přirozenosti. Ale když to vypadá, že modlitba není úspěšná, máme sklon od ní upustit. Tak jak se můžeš modlit a získat výsledky? Snaž se o toto:

Bůh se o tebe postará!

„Požehnán buď Hospodin, který…dal odpočinutí Izraeli…“ 1. Královská 8:56

Žij pro dnešní den a zítřek vlož do Božích rukou. Začni odstraňovat „co když“ ze svého slovníku. Bůh bude vždycky krok před tebou. „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs“ (5. Mojžíšova 31:8).

Pravidla a pořádek (2)

„…kdežto kdo jej (syna) miluje, kárá ho včas.“ Přísloví 13:24

Děti, se kterými je radost žít, lásku skrze včasné kárání nezakusí, pokud žijí v domově bez pravidel. Viděl jsi někdy film „Bonnie a Clyde“? V pozadí příběhu Bonnie je matka, která ji vychovala. Myslela si, že cokoliv Bonnie udělala, bylo „roztomilé“. Dokonce ji

Pravidla a pořádek (1)

„Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.“ Přísloví 29:17

Vyrůstá generaci dětí, kterým je dovoleno vychovávat se samy pomocí televize, násilných filmů a internetu (který může být „minovým polem“). Často se stává, že oba rodiče pracují a nechávají jedno dítě dohlížet na druhé. Výsledkem je, že si děti stanovují pravidla samy