„Vy se modlete takto…“ Matouš 6:9

Kdyby pro nás byla modlitba přirozená, Bůh by nám ji nemusel tak často připomínat. Stálý modlitební život vyžaduje ukřižování naší sobecké přirozenosti. Ale když to vypadá, že modlitba není úspěšná, máme sklon od ní upustit. Tak jak se můžeš modlit a získat výsledky? Snaž se o toto:
1) Než požádáš, chval a děkuj. Jakákoliv modlitba, která začne požadavkem, se může stát sobeckou a povrchní. „Vstupte do jeho bran s díkuvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu…“ (Žalm 100:4). Jsou-li Boží láska, dobrota a věrnost tvým výchozím bodem, pozvedáš sám sebe, tvůj duch je připraven na spojení s Bohem, obsah tvých modliteb bude více biblický a ty dosáhneš výsledků. V modlitbě Páně Ježíš směřuje naši pozornost nejdříve k Božímu jménu, potom k Jeho království a potom k Jeho vůli. Následně prosíme o „náš denní chléb“. Díkůvzdání nevyžaduje od Boha, aby ti požehnal – vyžaduje to od tebe přijmout Jeho požehnání.
2) Když se modlíš, buď vytrvalý! Bůh není automat. Tvým úkolem je zůstat s Ním ve spojení, dokud se On nerozhodne ti odpovědět. Toto vyžaduje postoj víry, vytrvalosti a trpělivosti. Ježíš nám dal podobenství o ženě, která stále naléhala na přísného soudce, aby se jí zastal. Když ho nakonec umluvila, dal jí to, o co žádala. Ježíš měl pro tento příklad jediný záměr: „Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat“ (Lukáš 18:1). Smysl není v tom, že vytrvalost nutí Boha ke spolupráci; smysl je v tom, že Bůh chce, aby ses modlil a nepřestával. Když vytrváš, Bůh odpoví.