„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina…“ Izajáš 40:31

Slovo „čekat“ v nás může vzbuzovat představu dvou věcí. Tou první je číšník u tvého stolu, který čeká a pečuje o tvé potřeby. Tou druhou je vznešení požadavku vůči soudci nebo někomu, kdo má moc. Tvůj úspěch záleží na tom, jestli k nim přistupuješ správným způsobem, a na jejich ochotě vyhovět tvé žádosti. Protože oni mají moc, ty musíš být trpělivý a čekat na ně. Začínáš chápat? Náš problém je dvoustranný. Za prvé, chceme, aby Bůh na nás čekal místo toho, aby to bylo naopak. Za druhé, nechceme čekat na nic! Jedeme do práce autem, zároveň posloucháme rádio a mluvíme do telefonu; někteří z nás dokonce vystavují v nebezpečí sebe a druhé tím, že píší textové zprávy.
Vance Havner upozorňuje na to, že na starém západě, pokud někdo zmeškal dostavník, řekli: „To nic, další přijede za tři nebo čtyři týdny.“ Dnes ale dokonce nechceme čekat ani na otáčivé dveře. To, co Bůh v tobě dělá, zatímco čekáš, je často důležitější než to, o co Boha žádáš. Čekání na Boha přináší takovou odměnu, jako nic jiného. Zde je několik příkladů:
1) Ospravedlnění. „Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle… Hledej Blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Žalm 37:1-4).
2) Síla. „Čekej na Hospodina…a On posílí tvé srdce…“ (Žalm 27:14, přel. z angl.).
3) Vysvobození. „Všechnu naději jsem složil v Hospodina… Vytáhl mě z jámy zmaru…“ (Žalm 40:2-3).
Proto se uklidni, čekej na Boha a On udělá, co slíbil.