„Já jsem tě oslavil na zemi…“ Jan 17:4

Na konci svého života byl Ježíš schopen se modlit: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“ (Jan 17:4). Ježíš se nepokoušel soutěžit s Janem Křtitelem nebo napodobovat některé starozákonní proroky. Věděl, co je pro Něj „úspěch“. Abys zjistil, co to je pro tebe, musíš:
1) Rozpoznat, co úspěch skutečně je. Když z tebe mají lidé dobrý pocit, jsi populární; ale když máš dobrý pocit sám ze sebe, jsi úspěšný. Tvé nejvyšší životní povolání v tobě bude vždycky vyvolávat tu největší radost.
2) Modlit se před stanovením cílů. „Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:6). Není špatné stanovit si cíle, pouze je špatné stanovit je dříve, než je konzultuješ s Bohem.
3) Přestat očekávat, že druzí ti přinesou úspěch. Nečekej, až se „objeví“ květiny. Bůh ti dal semeno; začni pěstovat své vlastní. „Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými“ (Galatským 6:4). A kromě toho, když budeš méně potřebný, začneš být atraktivnější pro druhé.
4) Překonat sám sebe – všichni ostatní to už udělali. Jeden služebník říkal, že se jednoho dne modlil: „Otče, proč mi ďábel stále připomíná mou minulost?“ Bůh odpověděl: „Protože mu už dochází materiál!“ Čiň pokání a potom se posuň dopředu. Bůh říká: „…na tvé hříchy nevzpomenu“ (Izajáš 43:25). Existuje jediný dobrý důvod, proč vzpomínat na minulost; a to poučit se z ní a stát se moudřejším.