Vítězství

„Běžte tak, abyste ji získali!“ 1. Korintským 9:24

V Římské říši se atleti svlékali do jednoduché bederní roušky, aby jim nic nebránilo v co nejlepším výkonu v běžeckém závodu. Pavel se na to odkazuje, když píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?

Sebedůvěra (2)

„Kdo ti pověděl, že jsi nahý?“ 1. Mojžíšova 3:11

Je nemožné mít sebedůvěru, když sám sobě říkáš, že nejsi dost dobrý a že nikdy ničeho nedosáhneš.
Jeden pastor říká: „Poté, co Adam a Eva snědli zakázané ovoce, skryli se. Bůh k nim přišel a zeptal se: ‚Kde jste?‘ Řekli: ‚Skrýváme se, protože

Sebedůvěra (1)

„…spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.“ Izajáš 32:17

Nikdy nezaměňuj duševní způsobilost za sebedůvěru; jedno je založeno na schopnostech, to druhé souvisí s tím, že víš, kdo jsi v Kristu; že v tobě „láska Boží dosáhla svého cíle“ (viz 1. Janova 2:5).
Jeden spisovatel říká: „Ta první věc, kterou jsem se naučil

Nauč se být veden Božím Duchem

„…dejme se Duchem také řídit.“ Galatským 5:25

Pokud se křesťanský život týká osobního vztahu s Bohem, potom k nám Bůh i dnes musí mluvit. Ale vztah nemůže být budován jen na jednostranné komunikaci.
Nejprve vyžaduje oddanost. Potom vyžaduje komunikaci mezi dvěma lidmi, přičemž oba mluví a naslouchají si. „Vy však nejste živi

Bůh si nárokuje tvůj život (3)

„Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

Třetím Božím nárokem na tvůj život je posvěcení. Je to slovo, které v této době často neslýcháme. Znamená to mimo jiné „být vyčleněn ke zvláštnímu účelu“. Řekneš: „Ale mám tolik chyb.“ Bůh nehledá dokonalost, hledá ochotu. Bible říká: „Každý velekněz, vybraný z lidí…“ (Židům 5:1).