„Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

Třetím Božím nárokem na tvůj život je posvěcení. Je to slovo, které v této době často neslýcháme. Znamená to mimo jiné „být vyčleněn ke zvláštnímu účelu“. Řekneš: „Ale mám tolik chyb.“ Bůh nehledá dokonalost, hledá ochotu. Bible říká: „Každý velekněz, vybraný z lidí…“ (Židům 5:1). Lidé, které si Bůh povolává a používá, jsou všichni lidskými bytostmi a mají chyby. Proč si Bůh povolává někoho takového? Protože takový: „Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti“ (Židům 5:2).
Řekneš: „Moji rodiče chtějí, abych šel na biblickou školu a byl služebníkem.“ V tom je dobrá i špatná zpráva. Dobrou zprávou je, že biblická škola může prohloubit tvou oddanost Kristu a může ti dát vhled do Božího Slova. Špatnou zprávou je, že tvoji rodiče tě nemohou povolat; to může udělat jedině Bůh! „Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh…“ (Židům 5:4).
Řekneš: „Jak poznám, že jsem povolán do služby?“ Podle výsledků, podle ovoce! Když propukly mezi Izraelci spory kvůli tomu, kdo má být vůdcem, Bůh řekl Mojžíšovi, aby vybral hole mužů z každého z dvanácti kmenů. Hole mužů byly přes noc umístěny ve stanu setkávání před schránou svědectví a ta, která vypučela, patřila muži, který byl Bohem povolán (viz 4. Mojžíšova 17:16-23).
Bible říká: „Dar otvírá člověku dveře…“ (Přísloví 18:16). Když tě Bůh povolává, otevře dveře, vytvoří kontakty a zajistí zdroje. Vše, co od tebe žádá, je život posvěcený ke konání Jeho vůle.