„Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete…bez ovoce.“
2. Petrova 1:8

Podívejme se na další dvě věci, ve kterých potřebuješ růst:
1) Nemáš růst jen v poznání, ale růst má i tvůj charakter. Pravda je taková, že Bůh se o tvůj charakter zajímá více než o tvou kariéru. Proč? Protože úspěch bez vybudovaného charakteru může ublížit tobě i lidem ve tvém okolí. Bible říká: „Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce“ (2. Petrova 1:5-8). Všimni si slov „vynaložte všecku snahu“. Musíš na tom pracovat!
2) Zůstávej čerstvý ve víře. Slyšel jsi o venkovském pastorovi, kterému při kázání jeho poznámky vyletěly kostelním oknem ven, a kráva pasoucí se opodál je sežrala? O tři dny později kráva uschla. Pozor! Buď vždy žíznivý. Buď vždy hladový. Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5:6). Konec konců, to, co pohání tvůj život, nejsou tvá obdarování, ale tvá touha. Jednu ze svých největších pochval poslal Pavel věřícím v tesalonickém sboru: „Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší“ (2. Tesalonickým 1:3). Žij tak, ať se to dá říci i o tobě.