„Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“
Jan 5:39

Ježíšovo narození rozděluje dějiny na dvě části: před Kristem a po Kristu. Dějiny jsou Jeho dějinami! Všimni si, kde ještě mudrci nenašli Krista: v církvi. Ohromující, že? Učitelé a teologové hloubali ve svých zaprášených pergamenech tak, jak to dělali po generace. Učili svá shromáždění, že Mesiáš přichází, ale nerozpoznali Ho a nevzali na vědomí, když přišel.
Již knihy Starého zákona, které četli, toho byly plné. Popisovaly Jeho předky, když Bůh řekl Jákobovi: „V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země“ (1. Mojžíšova 28:14). Rozpoznaly rod, ze kterého se měl narodit: „Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení“ (1. Mojžíšova 49:10). Vystihly původ Jeho rodiny: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův…“ (Izajáš 11:1-2). Předpověděly jeho narození z panny: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ (Izajáš 7:14). Prorok Daniel dokonce oznámil čas Jeho narození (viz Daniel 9:25).
A tento Bůh přesnosti a prozíravosti má plán i pro tvůj život, ten jediný plán, který tě může uspokojit a přinést ti štěstí. Proto Ho dnes pozvi do svého života.