Tvůj úkryt před bouří (2)

„Byl jsi…útočištěm před přívalem…“ Izajáš 25:4

K tomu, abys byl připraven na životní bouře, musíš:
1) Znát svou příručku pro období bouří. V jedné písni se zpívá: „Stojím na zaslíbeních, která nemohou selhat, i když vyjící bouře pochybností a strachu útočí. Zvítězím, když budu stát na živém slovu, na Božích zaslíbeních.“ Víra

Tvůj úkryt před bouří (1)

„Když se přižene vichřice…spravedlivý má základ věčný.“ Přísloví 10:25

Na srdcervoucí scény zdevastované přírody lze těžko zapomenout. Oběti, které stály v cestě hurikánům, povodním či zemětřesením jsou zmítané živly, jako by to byly sirky. Ale ti, kdo jsou připraveni předem, zkáze uniknou. Život bez bouří není možný! Slova „když se přižene vichřice…“ nás

Co Bůh chce, abys dělal?

„…svou dlaň jsi položil na mě.“ Žalm 139:5

David napsal: „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“ (Žalm 139:16). Bůh tě sem postavil z nějakého důvodu. To ale neznamená, že ostatní tomu budou rozumět a budou s

Modli se ze srdce

„Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“    Jeremjáš 29:13

Boha nedojímá ani tvá výmluvnost, ani množství tvých slov. Dojímá jej srdce, které odloží břemena dne na oltář a vystaví každou svou bolest moci Boha, jenž „může“. Co Bůh může? Může cokoliv, na co máš víru. Víru,

Když tě Bůh nechá čekat (2)

„Svou trpělivostí získejte své duše.“ Lukáš 21:19, přel. z angl.

Učiň z pokoje svou prioritu. Nedovol svému vnitřnímu člověku, aby jej řídily vnější tlaky. Když „jdeš do války“, všichni trpí, ale když vládne „…mír Kristův, k němuž jste byli povoláni…” (Koloským 3:15), obnovuje tvou perspektivu a vytváří atmosféru, jež vede k řešení. Vyhlížej