„Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ Jan 16:24

Jestliže nevidíš odpověď na své modlitby, zeptej se sám sebe:
1) Jaký je můj vztah s Pánem? „Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel“ (Žalm 66:18). Cokoliv, co nepříznivě ovlivňuje tvůj vztah s Bohem, ovlivňuje také tvoje modlitby. Přátelství ti poskytuje přízeň, důvěrnost ti dává úspěch. Ježíš řekl: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“ (Jan 15:7).
2) Jak silná je moje víra? „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho horlivě hledají“ (Židům 11:6, přel. z angl.). Všimni si tří slov: a) věřit. Nejhlubší Boží touhou je, abychom mu věřili nezávisle na emocích a okolnostech; b) ho. Bůh není „síla odněkud“, je tvůj nebeský Otec, jenž „…přece ví, že to všechno potřebujete“ (Matouš 6:32). Tvou nejvyšší prioritou by nemělo být naplnění tvých potřeb, ale budování vztahu s Bohem; c) horlivě. Když se modlíš, vlož do toho srdce a duši. Pavel mluví o zápasu modlitbami (viz Koloským 4:12).
3) Projevuji trpělivost? „…až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila“ (Žalm 105:19). Josef byl zkoušen samotným zaslíbením, které mu Bůh dal. Neslyšíš, jak mu satan šeptal: „Myslel jsem si, že v tvém snu bylo, že bys měl být předsedou vlády! Co děláš ve vězení?“ Ale ono to jenom vypadalo jako vězení. Ve skutečnosti to bylo místo, kde se rodilo jeho určení. Josef viděl naplnění Božího zaslíbení – v Božím čase. A ty ho uvidíš také!