„…dotazoval se svého Boha…a dílo se mu dařilo.“ 2. Paralipomenon 31:21

Podmínky v naší zemi dnes jsou podobné podmínkám ve starověkém Izraeli. Navzdory všem Božím požehnáním se lidé od Boha odvrátili. Když Chizkijáš, bezúhonný muž, nastoupil na trůn, rozhodl se ve svém srdci navrátit Boha do jeho oprávněné pozice vůdce v zemi. Všimni si čtyř věcí, které udělal:
1) Znovu otevřel dveře Božího domu a vyzval lid k pokání a návratu k Pánu.
2) Protestoval proti úplatkářství a tělesnosti, která se stala životním stylem dokonce i mezi vůdci a Pánovými služebníky. Jeho slova byla silná: „Teď se posvěťte, posvěťte i dům Hospodina, Boha svých otců, a vyneste ze svatyně, co je nečisté“ (2. Paralipomenon 29:5). Vidíš podobnost se dny, ve kterých žijeme?
3) Obnovil svrchovanost Božího Slova. „…posvětili se a podle králova rozkazu na základě Hospodinových slov přišli očistit Hospodinův dům“ (2. Paralipomenon 29:15). Pastore, samotné kázání v neděli dopoledne to nevyřeší; potřebuješ, aby lidé v církvi zakoušeli Boží Slovo denně.
4) Povolal lid k uctívání Boha. Byl to úžasný výjev. „Celé shromáždění se klanělo, zněl zpěv a hlaholily trubky. To všechno trvalo, dokud neskončila zápalná oběť“ (2. Paralipomenon 29:28). Učenci odhadují, že přes tři hodiny stál celý národ v Boží přítomnosti a uctíval Ho. Požehnal Bůh Chizkijášovo úsilí? „Při celém, díle…dotazoval se svého Boha; činil je celým svým srdcem a dílo se mu dařilo“ (2. Paralipomenon 31:21). Tohle je Boží plán pro duchovní obnovu!