„Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“ Jozue 5:14

Některé záležitosti jsou tak zásadní, že dokud je nevyřešíš, nemůžeš se posunout dopředu, ani se radovat z Božího požehnání ve svém životě. Jozue čelil takovému problému, když stál před ohromnými hradbami Jericha, nejsilnějšího města v zaslíbené zemi a prvního města, které mělo být dobyto.
Čteme: „Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: ‚Patříš k nám nebo k našim protivníkům?‘ Odvětil: ‚Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel.‘ I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: ‚Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?‘ Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: ‚Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.‘ A Jozue tak učinil“ (Jozue 5:13-15). Co je tvým Jerichem? Co je tou velkou bitvou, kterou musíš vyhrát, abys naplnil to, co Bůh naplánoval pro tvůj život? Některé bitvy můžeš vyhrát pouze na kolenou. Ježíš, který je naším příkladem, před svým vítězstvím na kříži prožil v Getsemane svou nejtěžší noc v modlitbách: „…ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lukáš 22:42).
Jsi vystrašený velikostí té výzvy? Myslíš si, že nemáš to, co je potřeba k vítězství? Cítíš se, jako bys chodil v kruhu a nemohl se nikam dostat? Vezmi si volno. Buď sám s Bohem a zůstaň v Jeho přítomnosti, dokud ti neukáže svůj plán. Potom odpověz „ano“ a On tě uschopní.