„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám…“
1. Korintským 10:11

Zatímco Samson měl všechny výhody, Josef měl oproti němu všechny nevýhody. Všimni si těchto:
1) Boží lid s ním špatně zacházel. Josefovi bratři mu zazlívali vizi, kterou dostal od Boha i přízeň, která byla v jeho životě, proto ho prodali do otroctví. Kdo ti řekl, že si tě všichni budou vážit? Určitě ne Bůh! Ježíš řekl: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás“ (Jan 15:18). Ale Josef setrval v postoji odpuštění, nakonec se smířil se svou rodinou a dokonce ji živil během hladomoru.
2) Byl sám v zemi, ve které nikdo neměl poznání Boha. Ale stejně jako lilie v bažině zůstal čistý a rostl ve víře. Tvůj úspěch neurčují okolnosti, které tě obklopují, ale to, co je uvnitř v tobě.
3) Byl vystaven pokušení. Josef byl osamělý, daleko od domova a vystavený každému pokušení, v jakém se muž v plné síle může ocitnout. Potífarova manželka se ho opakovaně snažila svést, ale on odmítal. V jeho případě byla dobrá šance, že mu to projde. Ale důvod, proč říkal ne, byl tento: „Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“
(1. Mojžíšova 39:9). Nic pro Josefa neznamenalo více než jeho vztah s Pánem.
4)    Za svou poctivost zaplatil cenu. Na základě falešných obvinění Potífarovy manželky šel Josef do vězení za zločin, který nespáchal. Opustil ho Bůh? Ne, kontakty potřebné k tomu, aby se dostal k trůnu, na něj čekaly ve vězení. Proto buď věrný Bohu a On ti požehná.