„… před Bohem, který … povolává v bytí to, co není.“ Římanům 4:17

Musíš víc věřit tomu, co o tobě říká Bůh, než tomu, co říkají druzí! Přestaň naslouchat těm, kdo prohlašují, že nikdy ničeho nedosáhneš. Možná jsi měl špatné dětství, možná se ti rozpadlo manželství nebo se ti nepovedla kariéra. „… zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou…“ (Filipským 3:13).
V Bibli není napsáno, že my povoláváme v bytí to, co není. Ani se tam nepíše, že druzí mají moc vyslovovat nad tvým životem věci, které nejsou, jako by byly. Ne, je to Bůh, jenž svým slovem uvádí do existence svou vůli pro tvůj život. Měl bys být rád, že to tak je. Určitě bys nechtěl, aby někdo jiný měl právo rozhodovat o tvém osudu. Naší zodpovědností je uvést svou vůli do souladu s vůlí Boží. Když to uděláme, on nás zmocní, abychom mohli dosáhnout toho, co by za normálních okolností bylo pro člověka nemožné.
V Bibli je napsáno: „Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou…“ (Římanům 1:17). Tvá víra je důležitější než tvůj výkon. Ano, když Bůh o něčem rozhodne, máme se na tom podílet. Ale v každém případě to bude on, kdo to vykoná. Nemusíš si dělat starosti, jak to uděláš. Bůh říká, že to bude vykonáno jeho mocí. Setkáš se s překážkami a zklamáním? Ano, ale nakonec to zvládneš, protože Bůh to tak rozhodl. Řekneš: „Ale co všechny moje nezodpovězené otázky a všechny problémy, které je potřeba vyřešit?“ Co se týká Boha, je vše vyřešené. „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). Můžeš být klidný, Bůh na tom pro tebe pracuje.