Dovol, aby ti Bůh ukázal, kam máš jít

„Odejdi ze své země … do země, kterou ti ukážu.“ 1. Mojžíšova 12:1

Není jedno, kde jsi. Nemůžeš pěstovat banány na Aljašce, ale můžeš je pěstovat na Jamajce. Jaká je pointa? Jednoduchá: někdy musíš změnit místo, abys mohl uspět v tom, k čemu tě Bůh povolal. Podívej se na Elijášův život. „I stalo

Čekání na změnu (2)

„… čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán.“ Jób 14:14

Dříve než s něčím skončíš a upadneš do malomyslnosti, zamysli se nad tím, jak dlouhý a náročný proces musí proběhnout, než se z kukly vylíhne motýl. Když se budeš snažit uspěchat ve svém životě Boží procesy a záměry, budeš produkovat

Čekání na změnu (1)

„Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine…“ Abakuk 1:2

Čekáš, až se začne naplňovat tvá vize? Nebo čekáš, až se vyřeší problém, jemuž čelíš? Anebo čekáš, že se začne naplňovat zaslíbení, které ti Bůh dal? Nejsi ani první ani poslední, kdo zápasí s čekáním. Jenže až dostaneš to, na co čekáš, začneš čekat

Setkání s Bohem

„… spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu…“ Izajáš 6:1

Izajáš popisuje setkání s Bohem, které proměnilo jeho život. Došlo k němu na začátku jeho služby: „… spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu… Nad ním stáli serafové… Volali jeden k druhému: ‚Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá

Pomoc v úzkosti a depresi (2)

„Když v mém nitru rostou úzkostné myšlenky…“ Žalm 94:19, přel. z angl.

Tvůj myšlenkový život může být inkubátorem pro úzkosti a deprese, proto pochop toto:
1) Tvé myšlenky jsou tvoje! „Když v mém nitru rostou úzkostné myšlenky…“ (Žalm 94:19, přel. z angl.). Ty je vymyslíš, vysvětlíš, určíš jim význam a přijmeš je