„Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď … svou cestu přede mnou učiň přímou.“    Žalm 5:9

Navigace pro udávání směru. Kompas byl vždycky nejlepším pilotovým přítelem. Většina letadel je vybavena kompasy dvěma.
Jak můžeš vědět, co je Boží vůle? „… přišel z Judska prorok, jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl: ‚Toto praví Duch svatý: Muže, kterému patří tento opasek, židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům.‘ Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamější bratři Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl: ‚Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše!‘ Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme: ‚Děj se vůle Páně‘“ (Skutky 21:10-14). Všimni si, že zmatek nevznikl kvůli Boží vůli; ta byla jasná. Bylo to kvůli strachu o Pavlův život.
Tento příběh je dokonalým příkladem toho, jak naše emoce překáží duchu. Je to náš duch, ne naše mysl, a už vůbec ne emoce, kdo rozumí Božím cestám a směru. „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“ (Římanům 8:14). Nesmíš se nechat vést „hlasy, sny a ‚rouny‘“ (viz Soudců 6:37-40). Někdy tyto věci mohou podpořit a potvrdit to, co vnímáš ve svém duchu jako Boží vůli, ale nikdy by neměly být jediným faktorem, na nějž budeš brát ohled při rozhodování. Tvým kompasem je Boží Slovo!