„Odejdi ze své země … do země, kterou ti ukážu.“ 1. Mojžíšova 12:1

Není jedno, kde jsi. Nemůžeš pěstovat banány na Aljašce, ale můžeš je pěstovat na Jamajce. Jaká je pointa? Jednoduchá: někdy musíš změnit místo, abys mohl uspět v tom, k čemu tě Bůh povolal. Podívej se na Elijášův život. „I stalo se k němu slovo Hospodinovo: ‚Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou‘“ (1. Královská 17:2-4). Havrani většinou nepřinášejí člověku jídlo, obvykle ho snědí sami. Jenže když děláš, co ti Bůh řekl, a jdeš, kam tě poslal, přejdeš z přirozené oblasti do nadpřirozené.
Bůh nejen že má plán pro tvůj život, ale má i místo pro jeho naplnění. Ano, musíš mít správnou strategii. Ale také musíš být na správném místě. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Izajáš 48:17).
Jestliže je touhou tvého srdce vzdávat ve všem Pánu čest, on tě dovede na to nejlepší místo, na němž můžeš uspět. Půjde před tebou a bude měnit okolnosti ve tvůj prospěch. Přesně to udělal pro Abrahama. „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde“ (Židům 11:8).
Pros Boha a on ti ukáže, kam máš jít.