„Je pro mne něco nemožného?“ Jeremjáš 32:27

Slova „Otče náš“ nám připomínají bezpodmínečnou Boží lásku. Díval ses někdy do očí trpícího dítěte, chtěl jsi mu pomoci, ale bylo ti jasné, že na to tvé síly nestačí?
Slova „jenž jsi v nebesích“ nám připomínají neomezenou Boží moc udělat to, co my nedokážeme. „Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?“ (Jeremjáš 32:27). Odpověď v hebrejštině zní: „Nic, vůbec nic, protože nic pro tebe není neobvyklé.“ Můžeš si být zcela jist, že Bůh má moc učinit vše, k čemu jej vyzve jeho láska.
Slova „buď posvěceno tvé jméno“ odlišují jeho jméno a charakter od všech ostatních. „Posvěcený“ v řečtině vyjadřuje, že je jiný než ostatní; je zvláštní, mimořádný, jedinečný. V době, kdy se úcta k autoritám ztrácí, protože to ohrožuje pocit naší vlastní důležitosti, nás Ježíš učí modlit se: „Nebeský Otče, uschopni nás, abychom ti dali místo, které si tvé svaté jméno a tvůj charakter zaslouží.“
„Přijď tvé království.“ Ježíš přišel a kázal o Božím království; to byl ústřední bod jeho evangelia. Království zahrnující Abrahama, Izáka, Jákoba atd. je minulostí. Současné království zahrnuje všechny, kdo vyznávají Ježíše jako svého Pána. A budoucí království v době Kristova návratu zahrne celou zemi. Pokaždé, když se podřídíš Boží vůli, dává se jeho království do pohybu. Jako věřící jsi v jeho království a jeho moc je ti k dispozici.
„Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ V nebi není Boží vůle nikdy zpochybňována. Ve tvém životě by to mělo být stejné. Ježíš nás učí, abychom se modlili a věřili, že to, co se odehrává v nebi, se naším prostřednictvím stane také zde na zemi.