„Náš denní chléb nám dávej každého dne.“ Lukáš 11:3

Druhá část modlitby Páně se týká našich každodenních starostí: „Náš denní chléb nám dávej každého dne“ (Lukáš 11:3). Tvůj Otec je připraven naplnit tvé fyzické a finanční potřeby. Slovo, které zde Ježíš použil, doslova znamená „pokrm“. Bůh má o potřeby tvého každodenního života větší starost, než ty sám. Rozmnožil jídlo pro pět tisíc hladových lidí. „… všechny nemocné uzdravil…“ (Matouš 8:16). Chce naplnit i tvoje potřeby. „Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?“ (Matouš 6:31). „Pekař“ dodává čerstvý chléb každý den! Takže mu důvěřuj, že naplní tvé dnešní potřeby; a zítra ráno vstaň a věř mu znovu.
„A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“ (Matouš 6:12). Jakmile vstoupíš do Boží přítomnosti, ihned si uvědomíš svůj hřích. Satan se bude snažit, abys cítil odsouzení. Jak to dělá? Snaží se, aby ses cítil nežádoucí a byl v rozpacích. Ale satan je lhář. „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši…“ (Římanům 8:1). Boží Duch vynáší tvé hříchy na světlo ne proto, aby tě obviňoval, ale aby tě motivoval k jejich vyznání a k přijetí odpuštění. Boží Slovo zná několik kategorií hříchu, jež potřebujeme rozlišovat: nedodržení toho, co je požadováno; úmyslné porušení určitého pravidla; neúmyslné a často nadšením motivované uklouznutí; úmyslná neposlušnost a vzpoura; nesplacení dluhů; hřích pasivity. Bez ohledu na to, jaký je tvůj hřích, v okamžiku, kdy jej vyznáš a poprosíš Boha o odpuštění, on tě očistí (viz 1. Janova 1:9).