„… ale vysvoboď nás od zlého.“ Matouš 6:13

„… ale vysvoboď nás od zlého“ (Matouš 6:13). Původní řecké slovo znamená „vysvoboď nás od toho zlého“, ne od nějakého abstraktního subjektu, jemuž říkáme zlo. Znamená to, že se máme bát satana? Ne, ale musíme si být vědomi jeho strategie (viz 1. Petrova 5:8-9). Pokud si nedáváme pozor a neoblékáme si plnou Boží zbroj, přivoláváme porážku (viz Efezským 6:10-18). Jestliže jsme ale ostražití a plně vyzbrojení, nemusíme se satana bát, protože „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Zárukou tvého vítězství je Ježíš, ne ty sám. Duch svatý tě uschopňuje, abys mohl vzdorovat ďáblu. „Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19). Když bojuješ se zlým, modlitba aktivizuje moc „toho, který je v tobě“ a jehož silou můžeš nad zlým zvítězit. Přidej k tomu Boží Slovo, které přebývá ve tvém srdci i tvé mysli a uschopňuje tě odrazit satanovo pokušení stejně, jako to dělal Ježíš slovy „je psáno“ (viz Matouš 4:3-11). Satan byl poražen mocí Božího Slova a u tebe to bude platit také!
„Neboť tvé je království, i moc i sláva navěky. Amen“ (Matouš 6:13). Jak úžasná závěrečná slova uznání a chvály! Není zde žádný náznak nejistoty nebo váhavosti. Odráží to Davidův úžasný chvalozpěv: „Hospodine, tvá je velikost i bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost… Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava“ (1. Paralipomenon 29:11).
Pokud se modlíš s vírou v takového Boha, pak tvé modlitby bezpochyby budou účinné.