„Věštci tedy řekli faraónovi: ‚Je to prst Boží.‘“  2. Mojžíšova 8:15

Prst Boží v neštěstí. Když Bůh seslal záplavu komárů a faraónovi věštci to nedokázali zopakovat, křičeli strachy: „To je prst Boží!“ Nakonec to faraónovi došlo: „Možná, že se mi Bůh snaží něco říct.“ Neštěstí, jež postihlo Egypt, bylo přímým důsledkem toho, že se faraón vzpíral Bohu. Mojžíš před ním desetkrát stál s Božím slovem a říkal: „Propusť můj lid.“ Všimni si, že Bůh žádal pouze o to, co mu právoplatně náleželo. Co myslíš, že žádá od tebe? Teprve když řekneš Bohu „ano“, začnou se věci ve tvém životě ubírat správným směrem! Pokud v neúspěších a nezdarech, jež prožíváš, uvidíš Boží záměr, můžeš je ve výsledku proměnit v odrazový můstek k požehnání.
Žalmista napsal: „Bože, tvá cesta je svatá…“ (Žalm 77:14). Potom dodal: „Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka…“ (Žalm 77:20). Svatyně, nebo bouře! Bůh tě provede buď snadnou cestou, nebo obtížnou. Pokud odmítneš naslouchat jeho hlasu ve svatyni, bude k tobě mluvit v životních bouřích. Faraón se bouřil proti Božímu prozřetelnému jednání a stálo ho to království i život.
Nepřehlédni tuto lekci! Bůh chce to, co mu náleží, to, co si koupil, za co na Kalvárii zaplatil. Chce právoplatné místo ve tvém životě, a to je místo první. Ty si můžeš vybrat: můžeš se proti němu vzbouřit, nebo odpovědět na jeho lásku. Jestliže cítíš, že Bůh teď klepe na tvoje srdce, je to proto, že tě chce zachránit, použít si tě a požehnat ti. Pokud jsi moudrý, řekneš mu „ano“.