„Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.“ Jan 8:6

Prst Boží v očištění. Jednoho dne farizeové přivedli ke Kristu ženu. Byla přistižená při cizoložství a oni očekávali, že ji Ježíš odsoudí. On se ale místo toho „… sklonil a psal prstem po zemi“ (Jan 8:6). Jako kdyby je neslyšel. To je ten nejlepší příklad toho, jaký Ježíš je! Sklonil se, aby se ztotožnil s obětí v jejím zahanbení a odmítl naslouchat slovům jejích žalobců. A pak je jedinou větou rozehnal: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem“ (Jan 8:7). Au! Potom jí ten, jenž nepřišel proto, aby nás zničil, ale proto, aby nás vybudoval, řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8:11).
Otázkou je, kde měla najít sílu žít takovým způsobem? V Kristu! On nás zmocňuje k tomu, abychom mohli naplnit jeho přikázání. Řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8:12). Ježíš vidí v každém plevelu potenciální růži, v každém pochybovači potenciálního věřícího a v každém hříšníkovi potenciálního svatého. Přestaň poslouchat hlasy, které tě odsuzují. Přestaň se obviňovat za svá selhání. Přijď k Ježíši; On tě očistí, učiní tě neporušeným a dá ti život, po němž jsi vždycky toužil. Už nemusíš žít pod satanovou vládou. Ježíš řekl: „Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království“ (Lukáš 11:20).