Rybaření nebo boj

„… učiním z vás rybáře lidí.“ Matouš 4:19

V Písmu čteme: „Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: ‚Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí‘“ (Matouš 4:18-19). Když následuješ Krista, musíš se naučit

Kdo ti radí?

„Poslechni radu … abys byl napříště moudrý.“ Přísloví 19:20

Možná, že jsi dobrý v tom, co děláš. Možná jsi dokonce lepší než většina druhých. Přesto bez pomoci druhých nikdy nebudeš tak dobrý, jak bys mohl být. Bez dobrého poradce nikdy nedosáhneš svého nejvyššího potenciálu. Prostě to není možné. Na co tenista světového formátu

Rozhodnutí, kázeň a odhodlání

„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“ Jakub 4:17

Spisovatel Brian Tracy řekl: „Existuje tolik dobrých věcí, které můžeš dělat, že tvá schopnost rozhodnout se může být klíčová pro to, čeho dosáhneš. Jestli jsi jako většina lidí, tak jsi zahlcen prací, a máš příliš málo času. Mark Twain jednou žertem

Přestaň se srovnávat s druhými

„Neopovažujeme se … srovnávat se s těmi, kteří doporučují sami sebe…“ 2. Korintským 10:12

Jedna z definic úspěchu říká, že úspěch je získání bohatství a slávy. Ale kolik bohatství je k úspěchu potřeba? A kolik slávy? Je správné vybrat si libovolný cíl? Je správné srovnávat se s druhými? Co když ses rozhodl

Troje trní (2)

„Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

Nebeskou odpovědí na trním prokleté stvoření byl trním korunovaný Spasitel. Ale všimni si něčeho důležitého. Bůh trny (ostny) neodstranil; rozhodl se je použít pro své vykupitelské záměry. Proto každý z nás dostal:
3) Osobní trn na míru. Pavel to popisuje takto: „A abych