„Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

V Písmu se třikrát píše o trní, které vykresluje obraz vykoupení. Podívejme se, co se z toho můžeme naučit:
1) Stvoření prokleté trním. Když Adam a Eva zhřešili, Bůh řekl: „Kvůli tobě nechť je země prokleta … Vydá ti jenom trní a hloží … V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat“ (1. Mojžíšova 3:17-19). V té chvíli se pro nás všechno změnilo. Na růžích začaly růst trny, společenství s Bohem bylo zničeno a člověk, jenž byl stvořen, aby žil věčně, začal umírat. Bylo to tragické, ale Bůh měl řešení.
2) Trním korunovaný Spasitel. „… upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu…“ (Matouš 27:29). Kletba, vyřčená v jedné zahradě, byla ve druhé zahradě zrušena! Když Bůh vyhnal Adama a Evu ze zahrady Eden, postavil do brány anděla s hořícím mečem, aby zabránil jejich návratu. Ale na kříži byl Kristus, poslední Adam, sražen mečem Božího soudu a stal se Spasitelem a naším zástupcem. Tím zajistil naše spasení a my nyní můžeme znovu vstoupit do Boží přítomnosti. Co Adam ztratil? Společenství s Bohem, nesmrtelnost a bezhříšnou dokonalost. Kristus to vše na kříži získal zpět a obnovil. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové“ (2. Korintským 5:17). Všimni si slov „v Kristu“. V Novém zákoně jsou stejná slova jedenatřicetkrát. To znamená jedenkrát pro každý den v měsíci. Raduj se! Bůh tě miluje a „v Kristu“ tě přijímá.