„Tehdy byl Ježíš … pokoušen od ďábla.“ Matouš 4:1

V Bibli se píše: „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla“ (Matouš 4:1). Všimni si, kdo jej tam vyvedl: Bůh! Hospodin tě trénuje pro plán, který s tebou má. Záměrem dobrého trenéra je, aby ti místo tuku narostly svaly. Proto tě zavede do tělocvičny a postupně přidává zátěž, až si celý zpocený říkáš, jak dlouho tohle ještě můžeš vydržet. Ale Bůh to ví. Když se ohlédneš zpátky, uvidíš, že dnes si dokážeš poradit v situacích, které bys ještě před rokem nezvládal. Občas se mohou stará pokušení vrátit, a třeba v ještě silnější podobě. Budou tě pronásledovat, dokud nepochopíš, že potřebuješ nějakou novou strategii vedoucí k rychlé nápravě.
Jako Izraelci u moře: když si mysleli, že životu v otroctví je konečně konec, přichází faraón. V tu chvíli zděšeně volali k Bohu: „Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu…“ (2. Mojžíšova 14:12). „Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je…‘“ (2. Mojžíšova 14:15–16). Bůh znovu použil Mojžíšovu hůl! Vítězství nad Egypťany se nedostavilo pomocí nějakého nového objevu. Izraelci použili to, co jim Bůh dal již dříve.
Už dnes máš v sobě moc, která ti pomůže zvítězit nad pokušením, jemuž právě čelíš. Jen ji musíš začít používat. Pavel řekl: „Tomu pak, který dokáže učinit daleko a neskonale víc, než oč my vůbec dokážeme požádat nebo na to pomyslet, v souladu s mocí, která působí v nás…“ (Efezským 3:20, přel. z angl.).