„… skryj mě ve stínu svých křídel…“ Žalm 17:8

Moci zla se můžeš otevřít trojím způsobem:
1) Vlastní volbou. Autor „Satanské bible“ Anton LaVey řekl: „Úspěšná čarodějnice nebo šaman se nejprve musí úplně podřídit satanovi.“ Možná přemýšlíš, co to musí být za člověka, který by mohl něco takového říct nebo udělat. Ale Bůh každému z nás dává svobodnou vůli podřídit se Kristu nebo satanovi. Pavel napsal: „Víte přece, že když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte … tak se nyní dejte do služby spravedlnosti…“ (Římanům 6:16–19).
2) Přílišnou benevolencí. Dovolíme-li některé přirozené touze, aby překročila určité meze, může se z ní stát závislost a ničivá síla. Ale aby bylo jasno: závislost neznamená, že je někdo posedlý démonem. Mnoho křesťanů úporně zápasí se zlozvyky, a těm Kristus přislíbil vysvobození (viz Jan 8:32). Když jsi přijal spasení, nastěhoval se do tvého srdce Kristus a satan se odstěhoval, protože Kristus nebude žít s ďáblem v jednom domě.
3) Zahráváním si s okultismem. Bůh řekl Izraeli, že kdo vkládá svou důvěru ve vědmy zprostředkující styk s duchy, má být vyobcován ze společenství (viz 3. Mojžíšova 20:6). Někdy člověka napadne, proč duchovní média nedokážou vytáhnout správná čísla v loterii, vyhrát spoustu peněz a nakrmit hladovějící zástupy. Proto, že jsou falešná! Když Ježíš mluvil o satanovi, řekl: „… v něm pravda není … je lhář a otec lži“ (Jan 8:44). Nezahrávej si s mocnostmi temnoty. Jediné pravé vedení, kterého se ti může dostat z hvězd, pochází od Ježíše, který je „jasná hvězda jitřní“ (viz Zjevení 22,16).