„… ačkoli sis dříve připadal nepatrný…“ 1 Samuelova 15:17

Král Saul se dopustil neposlušnosti vůči Bohu, a přesto mu prorok Samuel řekl: „… ačkoli sis dříve připadal nepatrný, Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem … Proč jsi Hospodina neuposlechl…“ (1. Samuelova 15:17–19). To je lekce k velkému ponaučení. Nejnebezpečnější okamžik ve tvém životě nastává, když si myslíš, že můžeš uspět bez Boha. Když máš v kapse pár výher, snadno zapomeneš, kdo se o tvůj úspěch zasloužil. Tam, kde by ses dříve radil s Bohem, pouštíš se nyní do věcí na vlastní pěst a po Bohu chceš, aby tvá rozhodnutí požehnal. Možná si někdy říkáš: „V poslední době se mi všechno daří.“ Právě tehdy si připomeň, kdo za tvým úspěchem stojí, a žij ve vděčnosti a závislosti na Bohu!
Když si žalmista připomíná, jak Bůh žehnal Izraeli, dodává: „Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn“ (Žalm 106:12–13). Naše schopnost zapomínat je ohromná. Dřív si lidé dělávali uzel na kapesníku, když se báli, že by na něco mohli zapomenout. Možná bys ho tam měl mít pořád, aby sis připomínal, že tajemstvím a zdrojem veškerého tvého požehnání je Bůh. Generální ředitel jedné velké instalatérské společnosti stál ve frontě na výměnu řidičského průkazu. Frustrovaný tím, jak dlouho musí čekat, řekl manželce: „Copak nevědí, kdo jsem?“ „Ale jistě!“ odpověděla. „Jsi syn instalatéra, který měl v životě štěstí.“ Poučení pro dnešní den je: zůstaň pokorný a nedělej ze sebe víc, než jsi.