„Blaze těm, kdo působí pokoj…“ Matouš 5:9

Gary Fenton říká, že konflikt ve sboru se hodně podobá zápasu v těžké váze – není zdaleka tak bolestivý, jak to vypadá! Jako vedoucí musíš umět rozlišovat zdánlivě podobné věci:
1) Neshoda a konflikt. Ke konfliktu dojde, když se jedna skupina zasekne a není schopna ustoupit. Například dva neústupní členové sborové komise měli ráznou diskusi. Druhého dne ráno se s nimi setkal znepokojený pastor, aby společně „vyžehlili“ názorové rozdíly. Zeptal se jich, zda jsou připraveni ustoupit, nebo jestli jim jejich žhavá debata z předchozího večera brání jít dál. Po zralé úvaze oba přiznali, že i když se jejich večerní diskuse podobala pouliční rvačce, bylo to spíš jako televizní show: dobré divadlo, kdy rozehřátí účastníci nedokáží přestat!
2) Smíření a řešení. Řešení znamená přijít s odpovědí. Není nutné dojít ke shodě, ale je třeba přivést lidi ke vztahové jednotě. Některé záležitosti nebudou nikdy vyřešeny, ale lidé se přesto mohou usmířit. Při hledání řešení se učíš dělat kompromisy a nacházet střední cestu.
3) Být pokojný a být tvůrce pokoje. Jeden pastor se odmítl angažovat ve sborovém sporu a vůbec nechodil na setkání staršovstva. Svou nepřítomnost ospravedlňoval „touhou být pokojný“. Ale být pokojný a být tvůrce pokoje není totéž. Tvůrci pokoje nesedí nečinně, jsou v centru dění a pokouší se usmířit strany. Jsou to lidé, kteří se nebojí riskovat, jsou ochotní vstoupit do šarvátky s otevřeným srdcem. Proto ti, „… kdo působí pokoj … budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5:9).