„… ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.“ Marek 10:43

Pilát měl moc zprostit Ježíše jakékoliv viny. Místo toho ale požádal o nádobu s vodou a umyl si nad celou záležitostí ruce. Tím vyjádřil svůj postoj, že s tím nechce mít nic společného. Mnoho lidí se chová stejně.
Ježíš je jiný. Večer před svou smrtí požádal o nádobu s vodou a umyl učedníkům nohy. Učil je: „… kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem“ (Marek 10:43). Petr protestoval, protože umývání nohou bylo v domácnostech na Blízkém východě povinností nejnižšího služebnictva, a on byl přesvědčen, že je to pod Ježíšovu důstojnost. Catherine Marshall napsala: „My, učedníci, máme být služebníky. V tom sdílím Petrům názor. Jenže Ježíš mu odpověděl: ‚Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl‘ (Jan 13:8). To je ohromující a úžasná myšlenka. Pokud nedokážu uvěřit, že mě Ježíš tolik miluje, dokud ho nepřijmu vírou jako svého služebníka stejně jako svého Boha, pokud si nejsem jistá tím, že usiluje o moje dobro, pak s ním nemohu žít v přátelství.“ To je v naprostém protikladu s filozofií tohoto světa, kde všichni chtějí vést, ale nikdo nechce sloužit. Ale být jako Ježíš znamená být služebníkem, protože on sám sebe tak nazýval.
Nikdy neměj natolik vznešené cíle, aby tě zaslepily vůči potřebám lidí kolem tebe. Jestliže nebudeš mít srdce služebníka, budeš v pokušení používat svůj dar pro osobní zisk nebo se budeš vyhýbat oblastem, které ti budou připadat pod tvou úroveň. Ale jediný způsob, jak sloužit Bohu, je sloužit těm, které on miluje.