„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Matouš 5:9

Ježíš strávil většinu své služby bouráním bariér a budováním mostů. Dělal to prostřednictvím skutků lásky. Takových skutků, jako mytí nohou lidem, kteří selhali a zradili jej, jako společné jídlo s výběrčím daní, jímž každý opovrhoval, nebo poskytnutí naděje padlé ženě, již společnost odsoudila. Bible zaslibuje: „Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj“ (Jakub 3:18). Slova pokoje jsou jako semena. Nepřinesou ovoce přes noc, ale pomalu a tiše klíčí na povrch, proměňují srdce, mysl, postoje a budoucnost. Proslulého fyzika doktora Roberta Oppenheimera, vynálezce první atomové bomby, se kongresová komise zeptala, jestli se někdo postavil proti atomové bombě. Profesor ztichlému publiku odpověděl: „Ano – mír a pokoj!“ Jestliže pokoj může „zneškodnit“ atomovou bombu, představ si, co může udělat v životech lidí, s nimiž přicházíš do kontaktu! Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5:9). Každý den budeš potkávat ustrašené, zoufalé, osamělé a zlostné lidi, kteří potřebují slovo pokoje. Máš takové slovo? Šalomoun nám nabízí tři způsoby, jak uklidnit spor, zmírnit napjatou situaci a dojít k dobrému výsledku:
1) Trpělivost. „Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto trpělivý spor uklidňuje“ (Přísloví 15:18, přel. z angl.).
2) Sebeovládání. „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Přísloví 16:32).
3) Moudrost. „Moudrost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou“ (Přísloví 19:11, přel. z angl.).