Přijat Bohem!

„On nás přijal ve svém Milovaném.“ Efezským 1:6, přel. z angl.

Neexistuje horší bolest než bolest z odmítnutí a větší radost než radost z přijetí, což vysvětluje úsilí, které někteří lidé vynaloží na to, aby se vyhnuli odmítnutí nebo aby si zasloužili přijetí. Ale dobrá zpráva je, že u Boha jsi už přijatý.

Hledání Boha (2)

„… a uviděli dítě s Marií … padli na zem, klaněli se mu…“ Matouš 2:11

Všimni si u mudrců dalších dvou věcí:
1) Jak je Bůh vedl. „A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou

Hledání Boha (1)

„…hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ‚Kde je ten právě narozený…‘“    Matouš 2:1–2

Všimni si u mudrců dvou věcí:
1) Kdo byli. Astrologové. Židé považovali astrologii za falešnou napodobeninu proroctví. Buď opatrný; jsou lidé, s jejichž životním stylem nesouhlasíš, a oni přitom upřímně hledají Boha. Proto s

Slovo shora (8)

„Nebudeš dychtit…“ 2. Mojžíšova 20:17

V posledním z desatera přikázání Bůh svému lidu řekl: „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ (2. Mojžíšova 20:17).

Slovo shora (7)

„Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ 2. Mojžíšova 20:16

Deváté přikázání říká: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“ (2. Mojžíšova 20:16). Proč lžeme? Z mnoha důvodů: abychom se vyhnuli následkům svého jednání; abychom se vyhnuli placení poplatků; abychom o sobě vytvořili klamný obraz; abychom přesvědčili druhé o tom, že jsme někým, kým nejsme.