„A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ Efezským 6:10

V Bibli je napsáno, že Bůh je silný a chce, abys byl silný i ty. Proto přijmi všechno, co pro tebe Mistr připravil; jsou to dobré zbraně, vyrobené z nejlepších materiálů. Nauč se je používat, abys byl schopen postavit se všemu, co ti ďábel hází do cesty. My nehrajeme odpolední fotbalový zápas, na který můžeme zapomenout chvíli poté, co skončil. Bůh nám dal zbraně pro boj na život a na smrt proti ďáblovi a všem jeho andělům. Buď připraven. Stojíš proti něčemu mnohem většímu, než jsi sám schopen zvládnout. Přijmi veškerou pomoc, která je ti k dispozici, každou zbraň, kterou ti Bůh nabízí, abys vydržel stát až do vítězného konce.
Pravda, spravedlnost, pokoj, víra a spasení jsou více než slova. Nauč se je používat, budeš je potřebovat po celý život. Boží Slovo je nepostradatelná zbraň. Stejně nezbytná je v této válce i modlitba. Modli se usilovně a vytrvale. Modli se za své bratry a sestry. Měj oči otevřené. Povzbuzujte se navzájem, aby nikdo nezaostával nebo aby neodpadnul (viz Efezským 6:10–18). Způsob, jak dojít do cíle, je znovu vstát a jít kupředu. Zvítězit znamená vstát víckrát, než kolikrát jsi byl sražen dolů.
Booker T. Washington řekl: „Úspěch se neměří výškami, jichž člověk dosáhl, ale překážkami, jež překonal, když do výšek stoupal.“
Bůh, jemuž sloužíš, je větší než překážky, jimž čelíš. Moc, kterou ti dává, je větší než síly, které stojí proti tobě. Proto buď silný v Pánu!