„Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc … dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.“    Skutky 20:32

Lindě Knox bylo kolem osmdesáti, když zemřela na podvýživu ve svém bytě v Chicagu. Údajně ztratila zrak a její mysl přestala fungovat. Mezi jejími věcmi našli neproplacené šeky v přepočtu za 3 060 000 korun, umělecká díla za 3 390 000 korun, šperky v hodnotě 7 200 000 korun a starožitnosti v ceně 930 000 korun. Dohromady vlastnila majetek v hodnotě 14 760 000 korun, a přesto zemřela osamělá a v chudobě. Ale co je ještě horší, ona sepsala závěť, v níž tyto věci odkázala přátelům a členům rodiny. Jenže ji nikdy nenechala zapsat u notáře, takže nikdy nebyla vykonána a dědici se o svém dědictví nedozvěděli.
Vezmi si z toho příběhu poučení. Než Kristus zemřel a odešel zpět do nebe, zanechal po sobě závěť. V ní je uvedeno tvé jméno! Nevíš, kde můžeš najít její „kopii“? V jeho Slově! „A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi…“ (Římanům 8:17). Jakmile se tato pravda dostane do tvé duše, tvůj postoj vůči čtení Bible se zásadně změní. Místo toho, abys trávil nesmyslné hodiny sledováním televize nebo surfováním po internetu, začneš „ve dne i v noci“ meditovat nad Písmem (viz Žalm 1:2). Výsledkem bude, že „vše, co podnikneš, se zdaří“ (viz Žalm 1:3). Teď dokážeš pochopit, proč David řekl: „Tvá přikázání jsou pro mne potěšením … Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra“ (Žalm 119:47 a 72). Petr napsal: „Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc … Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti…“ (2. Petrova 1:3–4). Co víc by sis mohl přát?