„Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.“ Žalm 68:6

Život v Boží rodině může být náročný. Aby sis ho mohl užívat a mohl plnit svou roli jako člen rodiny, musíš pochopit tři věci:
1) Svá práva. Když jsi uvěřil v Krista jako svého Spasitele, stal ses členem vykoupené Boží rodiny (viz Jan 3:3–6). To znamená, že máš právo na přijetí, lásku, ochranu, respekt, zaopatření, výchovu, vybavení a odměnu. Bůh ti tato práva zaručuje bez ohledu na tvé chyby v minulosti, proto je přijmi a užívej si je.
2) Pravidla domu. Bez dodržování zákonných pravidel skončíš v anarchii. V rodině je to stejné. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby domácnost řídily děti? Boží rodina není demokracie. O pravidlech se nehlasuje. Bůh ve svém Slovu stanovil neměnné principy, které zaručují požehnání. „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země“ (Izajáš 1:19).
3) Naši zodpovědnost vůči sobě navzájem. Jsi povolán, abys přijímal a miloval své bratry a sestry a pomáhal jim, i když jsou sobečtí, nezralí, kritičtí a nespolehliví. Pamatuj, že Boží rodina je stále „ve výstavbě“. Přesto je to mnohem lepší varianta než cokoliv jiného! Měl by ses účastnit pravidelného rodinného života a aktivit. Věřící v prvotní církvi se scházeli „každého dne“ (viz Skutky 2:46). Výsledkem bylo, že ustáli všechny satanovy pokusy je zničit. Proto podporuj život a poslání své sborové rodiny svými desátky, svým obdarováním a svým časem. Nebuď pouhým příjemcem; „… vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘“ (2. Korintským 9:7).