„… a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“    Filipským 1:6

Pavel napsal věřícím ve Filipech, že Bůh pracuje v každém z nich. Jak úžasná pravda! Napsal: „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží“ (Filipským 1:9–11).
Můžeš namítnout, že je to těžký úkol. To opravdu je a ty ho nikdy nedokážeš splnit sílou své vůle, dobrými úmysly nebo vlastním úsilím. Musíš hledat Boží vedení, ve všem se Bohu poddat a čerpat u něj sílu. Snažit se udělat sám pro sebe to, co může udělat jenom Bůh, je jako snažit se sám sebe vytáhnout ven za vlasy. To nefunguje. Musíš důvěřovat Bohu, že tě uschopní k práci, k níž tě povolal. Ano, musíš udělat svou část, ale nesnaž se dělat tu Boží!
„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským 3:18). Co nás proměňuje? Duch Páně. Snímá z nás tlak a zbavuje nás stresu a obav, které tak často pociťujeme, když se snažíme sami sebe změnit.