„Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“        2. Korintským 10:5

Nikdy nebudeš lepší, moudřejší nebo šťastnější než tvé myšlenky, které v tobě působí a ovlivňují tě. Možná si říkáš: „Nemohu si pomoct; ty myšlenky mi prostě přicházejí na mysl.“ Ale ano, můžeš si pomoct! „Zbraně našeho boje … mají od Boha sílu bořit hradby … Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“ (2. Korintským 10:4–5). „Hradby“ představují myšlenkový vzorec, kterým se řídíš. Může to být strach, chamtivost, pocit méněcennosti, žádostivost apod. „Hradby“ to jsou proto, že tě drží v pevném sevření.
Jak můžeš toto sevření rozbít? Božím Slovem. Když ti například strach a pocit nedostatečnosti říkají, že nejsi dost dobrý, abys dosáhl úspěchu, chop se Slova a řekni: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). Pokud je tvým bezprostředním cílem „cítit se dobře“, nikdy si nevypěstuješ sebekontrolu. „Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli“ (Židům 12:11). Kázeň nepřináší okamžité potěšení, později ale přináší trvalou radost.
Všimni si slov „kdo jí prošli“. Musíš svou mysl vycvičit, aby chodila správnými cestami, jinak tě zavede na scestí. Bůh říká: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život…“ (5. Mojžíšova 30:19). Bůh ti dává na výběr. Rozhodnout se ale musíš sám, on to za tebe neudělá. Abys chodil v Božím požehnání každý den, musíš si každý den vybírat správné myšlenky. Čím déle to budeš dělat, tím to bude pro tebe snazší. Začni s tím hned dnes!